Regulamin

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.leotourwejherowo.pl.
 2. Serwis internetowy, o którym mowa w pkt. 1, jest dostarczany przez Agent i umożliwia rezerwację oraz korzystanie z usług i stron rezerwacyjnych podmiotów trzecich. Agent występuje w nich w roli agenta turystycznego w rozumieniu ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, definiowany jako przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju, a także jako podmiot udostępniający miejsce na swojej stronie internetowej dla podmiotów i ich ofert całkowicie odrębnych od usług świadczonych przez Agenta.
 3. Serwis internetowy w ramach prowadzonych usług nie umożliwia przyjmowania oferty lub zawierania umowy za pomocą środków elektronicznych, a jedynie wstępny wybór oferty i wstępne złożenie rezerwacji na ich świadczenie. Rezerwacja ta nie oznacza przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego na świadczenie usług turystycznych.
 4. Agent w zakresie świadczenia usług polegających na świadczeniu usług turystycznych występuje jedynie jako pośrednik nie będący podmiotem świadczącym te usługi. Podmiotem świadczącym usługi turystyczne jest zdefiniowany poniżej Organizator.
 5. W zakresie innym niż rezerwacja usługi turystycznej, Serwis umożliwia korzystanie z usług rezerwacyjnych, a także innych dostarczanych przez podmioty trzecie (np. rezerwowanie biletów autokarowych), których świadczenie usług jest regulowane przez te podmioty, w ich imieniu, na zasadach uregulowanych przez te podmioty i na ich odpowiedzialność. Agent jedynie umożliwia udostępnienie ich oferty oraz rozwiązań technicznych w przedmiocie nawiązywania współpracy, na jego stronie internetowej. Całkowita odpowiedzialność za te usługi, jak i treści zamieszczone na stronie Agenta, leży na tych podmiotach.
 6. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  • Agent (Usługodawca) – Regina Baranowska-Rzepa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LEOTOUR WEJHEROWO REGINA BARANOWSKA-RZEPA, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. 3 Maja 1 lok. 3, 84-200 Wejherowo, NIP: 5881230983, REGON: 220325453. Usługodawca jest agentem turystycznym w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 ze zm.) i Usługodawcą w rozumieniu z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.);
  • Serwis – portal internetowy działający pod adresem www.leotourwejherowo.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi związane z prowadzoną przez siebie działalnością agenta turystycznego;
  • Organizator – organizator turystyki w rozumieniu art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 ze zm.), na rzecz którego Agent pośredniczy w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych;
  • Usługobiorca (Klient) – podmiot korzystający z Serwisu.

Rozdział II
Wymogi techniczne

 1. Aby możliwe było prawidłowe korzystanie z Serwisu, stacja użytkowa Klienta powinna odpowiadać poniższym minimalnym wymaganiom technicznym:
  • łącze internetowe zapewniające transmisję danych,
  • przeglądarka internetowa z włączoną akceptacją plików Cookies i Skryptów Java,
  • aktywne konto poczty e-mail,
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń lub oprogramowania.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, ze względu na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, w szczególności możliwością ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane transferowane między Usługodawcą i Usługobiorcą.

Rozdział III
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu Agent prezentuje wybrane oferty Organizatorów oraz umożliwia Klientom dokonanie wstępnej rezerwacji imprez turystycznych. W ramach Serwisu Agent umożliwia również korzystanie z innych usług dostarczanych przez podmioty trzecie i na warunkach przez nie ustalonych.
 2. W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną Agent zobowiązuje się do:
  • rzetelnego i starannego przedstawiania ofert Organizatorów;
  • rzetelnego i starannego przekazywania informacji dotyczących rezerwowanej imprezy turystycznej;
  • niezwłocznego informowania Klienta o wszelkich zmianach dotyczących rezerwowanej imprezy turystycznej.
  • umożliwienia skorzystania z dostarczonych przez osoby trzecie usług, których świadczenie jest regulowane przez te podmioty, w ich imieniu, na zasadach uregulowanych przez te podmioty i na ich odpowiedzialność

Rozdział IV
Warunki świadczenia usług rezerwacyjnych

 1. Dostępne w Serwisie informacje o imprezach turystycznych, a w szczególności ich opis oraz cennik, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Wypełnienie przez Klienta formularza rezerwacyjnego i kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie” nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych, zawieranej między Organizatorem a Klientem za pośrednictwem Agenta.
 3. Wykonanie przez Klienta czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, umożliwia Agentowi przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia w formie pisemnej umowy, o której mowa w ust. 2.
 4. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, a przed zawarciem pisemnej umowy, Klient może zrezygnować z usług świadczonych przez Agenta. Rezygnacja ze świadczonych usług może zostać dokonana osobiście w siedzibie Agenta, telefonicznie lub drogą mailową.

Rozdział V
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku usług rezerwacyjnych świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma możliwość wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres Leotour Wejherowo ul. 3 Maja 1/3, 84-200 Wejherowo.
 3. Wnosząc reklamację należy podać:
  • dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres),
  • dane pozwalające na identyfikację umowy,
  • przedmiot oraz przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką reklamacja została wniesiona, chyba że wybierze inną formę kontaktu.

Rozdział VI
Odpowiedzialność

 1. Agent odpowiada za prawidłowość świadczenia usług rezerwacyjnych drogą elektroniczną, w szczególności za prawidłowe dokonanie czynności, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wykonania umowy przez Organizatora. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wadliwości wykonywania umowy przez Organizatora, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację na zasadach określonych w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 ze zm.).

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca oraz Usługobiorca zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów wynikających z umowy opartej na postanowieniach niniejszego Regulaminu. Powyższe nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 styczeń 2015 .
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Po zapoznaniu się z informacją kliknij znaczek "X" w celu zamknięcia okna. Polityka Plików Cookies